ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта на фирма „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД

 

 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящите Общи условия имат за цел определянето на основните правила при използване на услугите, предоставяни от фирма „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД чрез Уебсайт: safe-convoy.com

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат с настоящите Условия и се задължава да ги спазва.

 

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

• Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www. safe-convoy.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

• Потребител е e всяко физическо или юридическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД чрез Уебсайта;

• Продукт е всеки отделен артикул, предлаган от „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД на Уебсайта;

• Услуга/ и на Уебсайта включва:

 достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни/ продукти на сайта;

 създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на Уебсайта;

 изпращане на on – line запитвания чрез определената форма за запитване от Потребител, за предлаганите от Уебсайта Продукти;

 получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 

• Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

АВТОРСКО ПРАВО. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

• „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД запазва собствеността, авторските права и правата на интелектуална собственост в и над този Уебсайт.

• Потребителят се съгласява да спазва всички съобщения за авторство и други ограничения съдържащи се във всяка информация, Продукт, софтуер или друг материал, достъпен чрез този сайт. Всички търговски марки, означения и имена показани на сайта принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този Уебсайт не следва да бъде тълкувано като предоставящо, косвено или по друг начин, лиценз или право за ползване на търговските марки, означения и имена, показани на сайта, без предварителното писмено съгласие на техните собственици.

 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

• „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД и Потребителят приемат, че всяка информация, предоставена от някоя от тях ще бъде третирана като поверителна и не трябва да бъде използвана с друга цел освен за целите на постигане на съвместна договореност.

• „Поверителна информация” означава всяка информация, която се отнася до:

 търговски тайни, ноу-хау, процедури, програми, софтуер и данни;

 продукти и услуги, техните цени, както и производствени, бизнес и маркетингови планове, дизайни, проекти, разходи, финанси;

 методи за извършване на дейност, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии или друга бизнес или техническа информация;

 условията и сроковете на всички преговори, споразумения и договори между страните;

 всяка информация, обозначена писмено като „поверителна”;

 всяка информация, която според обстоятелствата разумно може да се счита за поверителна;

• Всяка от страните се задължава да запазва в тайна предоставената й поверителна информация и да използва същите мерки за защитата й, които тя използва за защита на своята собствена поверителна информация, а също така се задължава да взима всички разумни предпазни мерки, за да избегне всяко неразрешено разкриване на каквато и да било подобна информация от нея.

• Лична информация (лични данни), която Потребителят предоставя и/или изпраща на Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който Потребителят изпрати на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

• Чрез своя Уебсайт „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Име на Потребител, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която е предоставена доброволно. Ако Потребителят не желае да бъде събирана информация за него, моля да не я предоставя.

 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРСНОСТТА. ОГРАНИЧЕНИЯ.

 

• Този Уебсайт е предоставен, както е safe-convoy.com, не дава никаква гаранция или обещание по отношение на Уебсайта (включително, без ограничение, че достъпът до или използването на сайта ще бъде непрекъснато, пълно сигурно, точно и без грешки). В допълнение, точността, завършеността и навремеността на самата информация не биват гарантирани по никакъв начин. Употребата на информацията, достъпна на или достигната чрез този Уебсайт, е изцяло на отговорност на Потребителя и е единствено негово задължение да прецени нейната точност и завършеност.

• С настоящото „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД отхвърля всякакви изрични или подразбиращи се граници, включително без ограничение, всякакви границии за продаваемост, годност за определена употреба, собственост и ненарушаване на права. „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД не носи отговорност за никакви директни, индиректни, специални или други щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или прекъсване на производството) произтичащи от изполването или от невъзможността да бъде използван този сайт, или всеки свързан уеб сайт, дори ако safe-convoy.com или ауторизиран представител на „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД е бил уведомен устно или писмено за вероятността от такава щета.

• Публикуването или пренасянето към или от този Уебсайт на неправомерен, застрашаващ, неприличен или порнографски материал, или материал, който може да доведе до повдигане на гражданска или наказателна отговорност е забранено от закона.

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА УЕБСАЙТА.

 

• „СЕЙФ КОНВОЙ” ООД може да обновява, изменя, изтегля, преустановява, временно или трайно, съдържанието на този сайт, изцяло или от части, по всяко време без предупреждение. Чрез използването на този Уебсайт, Потребителят се съгласява да бъде обвързан с актуалната версия на тези Общи условия.

• Настоящите Общи условия са валидни от момента на всяко посещение – влизане в Уебсайта.